لطفا صبر کنید...

موسسه حسابرسی

یک موسسه حسابداری با داشتن تخصص در زمینه حسابرسی داخلی و بررسی کیفیت کار مدیران و کارکنان داخلی هر شرکت می تواند شما را در تصمیم گیری هایتان یاری دهد.

یکی از کارهای موسسه حسابرسی جلوگیری از تقلبات حسابداری می باشد.

تقلبات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و نقش موسسه حسابرسی

در تعریف تقلب، عبارت فریبکاری عمدی لب مطلب را بیان می کند، این چنین فریب کاری اغلب به شکل دروغگویی، گول زنی، و دزدی در می آید. تقلب گزیدگان ممکن است مشتریان، طلبکاران، سرمایه گذاران، تأمین کنندگان مایحتاج مؤسسه، بانک ها، شرکت های بیمه، یا مقامات دولتی باشند، به وسیله تقلب در مالیات، تقلب در سهام، کم فروشی. ما برای مقاصد خودمان به بررسی تقلبات در صورتهای مالی و معاملات تجاری بسنده می کنیم. تقلبات مصرف کننده نوشتار دیگری برای خود دارد. پس هدف ما این است که به حسابداران و موسسه حسابرسی در کار کشف و مستند سازی تقلب در دفاتر حسابداری کمک کنیم.

تقلبات کیفری، حقوقی، معاهده ای

هر تقلب خاص ممکن است جرم کیفری، نقض حق، یا عملی باشد که حق ابطال قرارداد به طرف مقابل می دهد. در مورد تقلب کیفری باید فریبکاری عمدی به اثبات برسد. تقلب حقوقی هنگامی وقوع یافته است که خسارت هایی بر تقلب گزیده وارد آید. تقلب در ترغیب طرف به عقد قرارداد ممکن است ابراز رضایت او را بی اعتبار کند و قرارداد را قابل ابطال گرداند.

تقلب، دزدی، و اختلاس و موسسه حسابرسی

سه واژه تقلب، دزدی، و اختلاس غالبا به جای هم و به یک معنا بکار می روند. با وجود وجوه مشترک در این سه واژه، معنای آنها از دیدگاه قانون جزا یکسان نیست. مثلا در قانون (نانوشته) انگلستان، دزدی

نامیده می شود و این به معنای ” برداشتن و بردن مال کسی است به قصد محروم کردن همیشگی مالک از تصاحب و تصرف آن در این ” لارسنی، مرتکب شونده چیز به سرقت رفته را بر خلاف قانون تصاحب می کند. اما در اختلاس آن که مرتکب جرم شده است در ابتدا چیز مورد نظر را قانونمندانه تصاحب می کند. ولی بعد آن را برای استفاده خود بکار می گیرد. اختلاس کننده طبق وظیفه امانی باید از مالی که در ید اوست نگهداری و حفاظت کند. او با بکار گرفتن مال بنفع خویشتن، آن وظیفه امانی را  زیر پا می گذارد.

تقلب به نفع شرکت و تقلب علیه شرکت و نقش موسسه حسابرسی

تقلب در زمینه سازمانی است که موضوع مرکزی بحث ماست. این مقوله از تقلب را تقلب در شرکت و تقلب مدیریت می نامند و این خود به دو مقوله دیگر بخش میشود: تقلباتی که هدفشان فایده رساندن به خود سازمان است، و آنها که به قصد زیان رساندن به شرکت صورت می گیرد. قیمت گذاری تحمیلی سودجویانه، مالیات گریزی شرکت، نقض قوانین حفاظت از محیط زیست، تبلیغات دروغین، و کم فروشی از جمله تقلباتی است که هدفشان کمک رسانی مالی به خود شرکت است. دست بردن در حساب ها برای فزون نمایی سود، مثال دیگری است از تقلباتی که هدفشان نفع رساندن به شرکت است، ولی ممکن است از طریق پاداش سودآوری بر درآمد مدیریت نیز بیفزاید. تقلب علیه شرکت اما برای آن است که نفعش به خود مجرم برسد، مانند سرقت دارایی های شرکت و اختلاس. موسسه حسابرسی باید در خلال بررسی خود در موسسات افشای اطلاعات را انجام دهند.

جرمهای مالی دیگری هم هست که در خور توجه  است، مانند ایجاد حریق، ورشکستگی مصنوعی، و دعاوی فریبکارانه خسارات بیمه ای.

تقلبات درون سازمانی و برون سازمانی

تقلباتی را که ” تقلبات شرکتی“ یا ” تقلبات مدیریت» نامیده می شود می توان به مقوله ” تقلبات داخلی “ در آورد برای متمایز نمودن آنها از ” تقلبات خارجی» (که شامل تقلبات فروشندگان، تأمین کنندگان مواد و قطعات و پیمانکاران است که اینان ممکن است قیمت هاشان را زیادتر یا دو بار صورتحساب بدهند، یا به جای کالاهای مورد توافق، کالاهای پست تر بدهند). مشتریان هم ممکن است به دروغ ادعای خسارت یا از بین رفتن کالاها را به میان آورند تا مبلغی از بدهی شان کم شود، با تخفیف بگیرند.

رشوه خواری در شرکت ها ممکن است از اشخاص برون سازمانی برای افراد درون سازمانی، مثلا مأموران خرید، باشد. رشوه را همچنین ممکن است افراد درون سازمانی از مشتریان بگیرند. رشوه خواری تجاری غالبا با دستکاری حساب ها برای مخفی کردن رشوه برای گریز از مالیات (درآمد رشوه) همراه است.

تقلبات مدیران و غیر مدیران

تقلبات شرکتی با سازمانی به رؤسای بلند پایه محدود نمی شود. مرتکب شوندگان تقلب سازمانی ممکن است مدیران ارشد، مدیران میانی، و مدیران خط مقدم ، باضافه کارکنان رده های پایینتر باشند. ممکن است تمایزهایی چشمگیر از نظر وسایل مورد استفاده برای ارتکاب تقلب و انگیزه ها و فرصت ها در محیط کار موجود باشد. اما اگر زحمت جستجو بخود بدهید، آن را در همه سطوح سازمانی خواهید یافت. حتی اگر کنترل های داخلی مطابق استانداردهای حرفه ای بسنده باشد، باز نباید فراموش کرد که مدیران سطح بالا می توانند کنترل ها را نادیده بگیرند و مجازات نشوند، و چه بسا که چنین هم می کنند.

حسابرسی تقلبات ،حسابداری دادگاهی و حسابرسی مالی در موسسه حسابرسی

در واژگان حسابداری تعریف روشنی از اصطلاحات حسابرسی تقلبات، حسابداری دادگاهی، حسابداری بازرسی، پشتوانه دادخواست، و تحلیل ارزشیابی داده نشده است. با کاربرد امروزین اصطلاح پشتوانه دادخواست به وسیعترین معنا بکار می رود و معانی هر چهار اصطلاح دیگر را دربردارد. شرکت حسابرسی دارای اطلاعات بسیار دقیق در جهت کشف تفلبات است اما حسابداران سنتی هنوز تمایزی میان حسابرسی تقلبات و حسابداری دادگاه می بینند. آنان می گویند که حسابرسی تقلبات با رویکرد و روش ورزی پیشگیرانه در بازشناخت تقلب همراه است؛ یعنی حسابرسی توسط موسسه حسابرسی برای یافتن شواهد تقلب صورت می گیرد. مقصود، کشف تقلب است. از سوی دیگر حسابداران دادگاهی، آن گاه به صحنه آورده می شوند که نشانه وقوع تقلب یا گمان تقلب به میان آمده باشد، که این خود پیامد ادعای مطرح شده، شکایت، یا کشف تقلب است.

حسابرسی مالی در موسسه حسابرسی عموماً در پی جستجو و کشف تقلب نیست، بلکه برای ادای شهادت است بر این که ارائه صورت های مالی درست بوده است. حرکت هایی برخاسته است برای ملزم کردن حسابرسان به برنامه ریزی حسابرسی ها به گونه ای که تقلبات شناسایی و اعمال تبهکارانه کشف شود. اما تا زمان نگارش، این چنین قانون الزام آوری تصویب نشده است؛ و جوامع حرفه ای هم تاکنون چنین الزاماتی را تدوین و اعلام نکرده اند.

 

حسابرسی تقلبات ،حسابداری دادگاهی و حسابرسی مالی در موسسه حسابرسی
حسابرسی تقلبات ،حسابداری دادگاهی و حسابرسی مالی در موسسه حسابرسی

 

حسابرسان تقلبات، حسابداران دادگاهی، و حسابرسان مالی در موسسه حسابرسی

حسابرسان تقلبات حسابدارانی هستند که با دارا بودن نگرش ها، صفات، مهارت ها، دانش، و تجربه شایسته، در کشف و مستند سازی تقلبات در دفاتر حسابداری تخصص یافته اند. موسسه حسابرسی با در اختیار داشتن کادری مجرب در نگرش خاص آنان در این باورها نمود می یابد که :

وقوع تقلبات حتی در سیستم های حسابداری با کنترل های دقیق و سخت گیرانه هم امکان دارد.

بخش مرئی تقلب در معامله ممکن است در مبلغ اندکی نمود یابد، ولی بخش نامرئی اش ممکن است مبلغی کلان باشد.

اگر نظارۂ جستجوگرانه بقدر کافی طولانی و ژرف باشد، نشانه های تقلب را می توان باز شناخت.

تقلب کاران ممکن است متعلق به هر سطحی از مراتب مدیریت یا جامعه باشند.

از جمله اوصاف شخصی که حسابرس تقلبات در موسسه حسابرسی باید داشته باشد می توان اینها را نام برد:

اعتماد به نفس، پی گیری، عشق به درستی و انصاف، خلاقیت، کنجکاوی، غریزه تشخیص چیزهایی که در جای خود نباشند و چیزهایی که بیرون از اندازه باشند، خود اتکایی، عینیت نگری، وقار و آراستگی ظاهر (برای ادای شهادت در دادگاه)، روشن گفتاری، حساسیت به رفتار دیگران، خوش فهم بودن، توانایی بهم پیوستن قطعات معما برای رسیدن به تصویر کامل و درست (بدون توسل به زور و حیله)

و اینهاست از جمله مهارتهایی، علاوه بر مهارتهای لازم در حسابرسی مالی، که حسابرسان موسسه حسابرسی، تقلبات باید داشته باشند: شناخت راه و روش لازم و شایسته برای گردآوری و مستند کردن شواهد زیان های وارد شده از تقلب برای مقاصد کیفری، حقوقی، معاهده ای، و بیمه ای؛ مهارت مصاحبه با اشخاص ثالث بمنزله شهود؛ مهارت در ادای شهادتی که از متخصص انتظار می رود.

حسابرس تقلبات در موسسه حسابرسی باید ماهیت تقلب را از دیدگاه قانون، از دیدگاه حسابرسی، از دیدگاه محیطی، از دیدگاه تقلب کار، و از دیدگاه فرهنگی، بشناسد. بعلاوه، او هم به تجارب خاص نیاز دارد، هم به تجارب عام. او باید تجربه خوبی در حسابرسی عمومی و در حسابرسی تقلب داشته باشد؛ و از این گذشته تجربه خاص در رشته یا رشته هایی از فعالیت تجاری هم داشته باشد: تقلبات بانکی، تقلبات در رشته بیمه؛ تقلبات در رشته ساختمانی؛ تقلبات در تولید صنعتی، در توزیع کالا، و در خرده فروشی.

حسابداران دادگاهی در موسسه حسابرسی ممکن است کمی بعد از حسابرسان تقلبات به صحنه بیایند، اما خدمت عمده آنها برگرداندن معاملات پیچیده مالی و داده های عددی به زبانی است که اشخاص عادی آن را بفهمند. زمینه تخصصی آنان منحصر به حسابداری و حسابرسی نیست، که بازرسی های کیفری، گزارش نویسی، و ادای شهادت تخصصی را هم شامل می شود. حسابدار دادگاهی باید ارای قدرت و مهارت برتر در فهماندن مطالب باشد، طرز رفتارش با دیگران  حرفه ای باشد.

تقلب در معاملات و در صورتهای مالی

تقلب در حساب ها بر دو مقوله است: تقلب در معاملات و تقلب در صورت های مالی، تقلب در صورت های مالی به صورت نادرست نمایی عمده بعضی از مبالغ آن صورت ها برای بهتر جلوه دادن وضعیت سودآوری به قصد فریب دادن سهامداران با اعتبار دهندگان است. تقلب در معاملات معمولا برای سهولت در سرقت دارایی های سازمان یا استفاده شخصی تقلب کار از آن دارایی است. مدیران ارشد اگر تقلب می کنند به این امید است که از این کار نوعی نفع شخصی (به صورت ترفیع، افزایش حقوق و مزایا، پاداش) ببرند. کارکنان سطح پایین عموما به این قصد مرتکب تقلب در معامله می شوند که عمل سرقت یا اختلاس مورد نظرشان را بپوشانند یا آسان گردانند.

بزرگ نمایی در آمد و موجودی کالا، رایج ترین شکل تقلب در صورت های مالی و گزارش پرداختنی های دروغین و تصاحب شخصی دارایی های شرکت، رایج ترین شکل تقلب در معاملات است.

رابطه ارتکاب تقلب با انگیزه و فرصت تقلب

تقلب حین کار، سرقت، اختلاس، به سبب انگیزه و فرصت وقوع می یابد. انگیزه ممکن است نیاز مالی با آزمندی، خودبینی، ناسازگاری های مرامی، یا روان رنجوری باشد. بیشترین تقلب های حین کار دلایل اقتصادی دارند، که غالبا به سبب اعتیاد یا خوش گذرانی مرتکب می شوند.

انگیزه ها و فرصت ها در یکدیگر تأثیر می گذارند: هرچه نیاز مالی شدیدتر باشد، سستی کمتری در کنترل های داخلی لازم است تا تقلب ممکن گردد و هرچه ضعف کنترل ها بیشتر باشد،انگیزه ضعیف تری برای ارتکاب تقلب کفایت می کند.

تقلب مربوط به سیستم های پرداخت و دریافت

در عصر رایانه سیستم های حسابداری به سیستم های پرداخت و دریافت تقسیم شده است. سیستم های پرداخت شامل حساب هایی چون حقوق و دستمزد، خرید، و پرداختنی ها شده است. سیستم های دریافت شامل حسابهای فروش و دریافتنی هاست. این هر دو سیستم به حساب های موجودی کالا و موجودی نقدی هم پیوستگی دارند و در آنها تأثیر می گذارند.

تقلب مورد علاقه کارکنان سطح پایین، تقلب در پرداخت هاست، با اختراع کارکنان و فروشندگانی موهوم در پرونده مادر، که آنگاه پولهایی از بابت کالاها و خدمات نادیده (وارد نشده) بین آنها توزیع می شود.

تقلب در دریافت ها ممکن است با ثبت بستانکار از بابت برگشتی های صوری (برنگشته)، یا از بابت خرابی های وقوع نیافته کالاهای فروخته شده صورت گیرد.

جلوگیری و کشف تقلب

معمولا جلوگیری از تقلب کم هزینه تر است تا کشف آن. بنابراین جلو گیری از تقلب بر کشف آن مقدم است. کنترل های داخلی به تنهایی برای جلوگیری از تقلب در حساب ها کفایت نمی کند؛ تنها فایده آنها کمک به کشف تقلب است. پیش گیری از تقلب راه های فراوان دارد، از جمله: استخدام آدم های درستکار، دادن بهترین اجرت ممکن و معقول، رفتار منصفانه با آنان، وجود محیط کار ایمن و محفوظ، کسب اطلاع بی تأخیر از کارکرد آنها (و واکنش مثبت و تشویق کننده وقتی که کارشان با استانداردها مطابقت کند)، تجهیز و کارآموزی بسنده برای اجرای صحیح وظایف، معرفی نمونه های درستکاری، و موازین اخلاقی مدون.

جلوگیری از تقلب یعنی ساختن محیط کاری که درستکاری را ارج می گذارد. مدیران ارشدی که در بده بستان روزانه خود با همگنان و زیردستان مظهر راستی و انصاف باشند، می توانند چنین محیطی بسازند. جلو گیری از تقلب همچنین به معنای نظارت همیشگی بر کنترل های داخلی و اجرای بی وقفه آنهاست. بنابر این راهبردهای پیشگیرانه شامل کنترل های تنگاتنگ، آیین نامه های اخلاقی، رفتار منصفانه، آموزش برای ارتقای سطح آگاهی، دستچین کردن متقاضیان شغلی، و ارائه نمونه ها، یا الگوهای راستین رفتاری می شود.

راهبردهای شناسایی تقلب شامل وارسی منظم سیستم های گزارش انحرافات”، حسابرسی داخلی و گردآوری اطلاعات محرمانه است.

کش رفتن از ورودیهای نقدی ، کلاه به کلاهه، چک بازی

” کش رفتن به تقلب سر پیشخوان است؛ دزدیدن پول پیش از ثبت معامله است. این تقلب در فروش های نقد، در جاهایی مثل رستوران، ماشین های خرده فروشی، قراردادهای نوسازی خانه ها، پمپ بنزین، و فروشگاه ها رواج دارد.

” کلاه به گاه این است که پول مشتری اول پس از دریافت، دزدیده می شود، و روز بعد با پولی که از مشتری دوم وصول شده است به حساب اولی بستانکار می شود. مشکل اینجاست که این عمل خاصیت بادکنکی دارد: آسانی این عمل، تقلبکار را تشویق می کند تا هر بار کمی بیشتر بدزدد، و مانده مربوط آن قدر بزرگ می شود که بادکنک را بترکاند؛ یعنی دیگر گردش نقدی برای پوشانیدن تقلب کفایت نکند.

“چک بازی این است که از چک های بانک های متفاوت طوری استفاده شود که پول بین راهی در فاصله صدور چک و ثبت شدن آن در حساب بانکی برای استفاده تقلب کار فراهم آید. پول از یک بانک برداشت و به بانک دیگر واریز می شود؛ باز از این یکی برداشت و به بانک سوم واریز می شود، این شکل از تقلب هم خاصیت بادکنکی دارد؛ وقتی که بترکد میلیون ها دلار بسرقت رفته، بهدر رفته، یا روانه خارج کشورشده است.

رشوه خواری، معاملات میان اشخاص وابسته، و تضاد منافع

به معنای فنی، رشوه خواری یکی از شکل های تقلب نیست، یکی از شکل های انحطاط اخلاقی است. غالبا با اختلاس اشتباه می شود، حال آنکه اختلاس زیر پا گذاشتن وظیفه امانت داری است. اما رشوه خواری و اختلاس دو خویشاوند نزدیک اند، مانند معامله میان وابستگان و تضاد منافع. با هر یک از اینها مسئله وفاداری، درستی، و کردار منصفانه پیش می آید.

دزدان سطح بالا و دزدان سطح پایین

همه دزدان به سبب آزمندی یا نیازمندی و به سبب فرصت مساعد برای عمل شان دست به سرقت می زنند. در سطوح بالای فعالیت سازمانی سرقت به این آسانی است که کنترل ها را می توان از سر راه برداشت یا آنها را زیر پا گذاشت. از این رو مبالغی که مدیران سطح بالا بسرقت می برند عموماً بیش از مبالغی است که کارکنان سطح پایین می دزدند، اما تنها به دلیل شمار این رده از شاغلان، تعداد سرقتها در میان آنان بیشتر است.

 

دزدان سطح بالا و دزدان سطح پایین
دزدان سطح بالا و دزدان سطح پایین

 

تقلب چیست؟

آن که قصد آسیب رساندن بر کسی دارد، یا به زور متوسل می شود یا به فریبکاری. وارد آوردن آسیب بدنی بر کسان با استفاده از زور در نظر اکثر جوامع ناپسندیده است؛ اما استفاده از تقلب برای وارد کردن آسیب مالی بر کس دیگر، به همان اندازه ننگین نمی نماید.

تقلب واژه ای است با معانی بسیار که مشهورترین آنها چنین است

تقلبی که جرم قانونی است : در قانون جزای ایالت میشیگان چنین آمده است

واژه تقلب اصطلاحی است “جنس نما و در بر گیرنده همه شیوه های گوناگونی که ساخته استعداد زیر کانه بشر باشد؛ همه شیوه هایی که ممکن است فردی برای برتری یافتن بر فردی دیگر از راه نمایش های دروغین علیه او بکار گیرد. در تعریف تقلب به هیچ قاعده معین و ثابتی که در گزارهای فراگیر بگنجد، دست نتوان یافت، چرا که تقلب ممکن است به شکل غافلگیر کردن، تزویر، یا سایر ناروایی های به قصد فریفتن دیگر کس بکار گرفته شود. تقلب حد و مرزی بجز حد و مرز شیطنت آدمی ندارد.

تقلبی که جرم گونه یا جرم بالقوه است: دیوانعالی ایالات متحده در سال ۱۸۸۷ تعریفی از تقلب از دیدگاه حقوق مدنی بدست داده است، این چنین:

اول متهم در باره موضوعی با اهمیت اظهاراتی کرده باشد؛

 دوم آن اظهارات دروغ باشد؛

سوم خود متهم حقیقت آن اظهارات را، از دیدگاهی معقول، باور نمی داشته است؛

 چهارم قصد این بوده است که آن اظهارات عملی شود؛

 پنجم شاکی آن اظهارات را به عمل در آورده، و از این کار زیان دیده باشد؛

و ششم شاکی در عملی کردن اظهارات، از نادرستی آن آگاه نبود، و از دیدگاهی معقول آن را صحیح می دانست.

نخستین شرط ذکر شده شامل اظهاراتی نمی شود که صرفا اظهار نظر و باوری صادقانه باشد و همچنین در موارد خاص شامل اظهارات فروشنده یا مالک مال در باره ارزش آن مال نمی شود

تقلب در رابطه با شرکت: هرگونه تقلبی است که خود شرکت مرتکب شود، یا هر تقلبی که بنفع شرکت یا به زیان شرکت مرتکب شوند.

تقلب مدیریت: اظهارات نادرست عمدی در باره سطوح عملکرد شرکت یا عملکرد واحد است از جانب مدیرانی که می خواهند از این راه منافعی به صورت ترفیع، پاداش، یا سایر مشوق های اقتصادی، و نمادهای ارتقای منزلت عایدشان شود.

تعریف تقلب از دیدگاه مردم عادی

معنای عمومی تقلب امروزه، نادرستی به شکل فریبکاری عمدی با اظهاریه نادرست بد اندیشانه در باره موضوعی با اهمیت، است. دروغ، بیانی خلاف حقیقت از روی سوء نیت، گول زدن، یافتن برتری ناعادلانه بر کس دیگر، و عبارت های دیگری است که می توان در تعریف تقلب بکار برد، زیرا این دو واژه (تقلب و دروغ) به معنای قصد یا تمایل به فریفتن است.

فریبکاری ممکن است هم برای مجبور کردن دیگران به کارهایی برخلاف منافعشان، هم به صورت اقدامی دفاعی و برای بقای شخص فریبکار باشد. فریبکاری به رغم توجیهاتی که ممکن است برای آن در نظر گرفته یا پیش نهاده شود، با معیارهای رفتاری زمان پست و در خور بازخواست شناخته می شود. تنها عذری که ممکن است برایش وجود داشته و موجه باشد، ضرورت آن برای بقای خود است. اما برای مقاصد نیکوکارانه هم ممکن است فریبکاری در پیش گرفته شود؛ مانند پزشکی که نخواهد بیمار تحت درمانش از بیماری علاج ناپذیر یا کشنده خود آگاه شود. به فریبکاران خوش نیت کمتر به دیده خصمانه نگاه می کنند تا به فریبکارانی که  زیان کسان از پی سود خویش می جویند. آنان که به انگیزه آز، حسادت، ضدیت، و انتقام فریبکاری می کنند، به این زودی معذور شناخته یا بخشوده نمی شوند.

چرا تقلب می کنند و وظیفه موسسه حسابرسی چیست؟

تقلب به معنای فریبکاری عمدی نوعی راهبرد یا استراتژی است برای دست یافتن به هدفی شخصی یا سازمانی یا برای برآوردن یک نیاز انسانی؛ اما به هدف یا چیز مورد نیاز، هم براه های صادقانه می توان رسید، هم براه های ناصادقانه. پس آن چیست که شخص را به انتخاب راههای ناصادقانه، بعوض راههای صادقانه، برای رسیدن به هدف یا برآوردن نیازش، متمایل می کند، وا می دارد، یا بر می انگیزاند؟

به بیانی کلی، جایی که بقای شخصی وابسته به شرایط رقابتی باشد، این شرایط ممکن است انگیزه ای باشد، هم برای رفتار صادقانه، هم برای نادرستی. آنجا که بقای کسی در خطر باشد، ممکن است راه و روش ناصادقانه در پیش گرفته شود، با راه و روش صادقانه. وقتی که رقابت شدید و چنان باشد که قویتران ضعیفتران را از پای در می آورند، نداشتن صداقت را بآسانی می توان توجیه کرد. آن گاه فریبکاری سلاحی در ستیزه بقا می گردد. به بیانی دیگر، از مبارزه برای بقا اقتصادی، اجتماعی، یا سیاسی غالبا رفتار فریبکارانه پدید می آید.

همین گفته درباره تقلب در فعالیت تجاری نیز، که اکنون فراوانی اش کمتر ولی پختگی و پیچیدگیش بس بیشتر از گذشته است، صدق می کند. زیان پولی تقلب در این فعالیت های تجاری با سرعت فزاینده افزایش یافته است.

با مطالعه مطلب بالا قابل به ذکر است که با حسابرسی داخلی توسط موسسه حسابرسی می توانید جلوی تقلبات را بگیرید. یکی از خدمات موسسه حسابرسی حسابرسی داخلی و اعمال کنترل داخلی و بررسی عملکرد مدیران شرکت می باشد. جهت آشنایی بیشتر درباره خدمات شرکت پویا حساب هماهنگ با ما تماس بگیرید.